Slobodno nas kontaktirajte na: +385 (0)1 5613-222, info@playcom.hr

 •  


Privatnost podataka

 • UVJETI POSLOVANJA

  UVJETI PRODAJE

  Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici.

  Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.79/2007), glava VII. - Ugovor sklopljen na daljinu, od Članka 36. do Članka 55. Kupac je svaka pravna i fizička osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje preko internet trgovine www.playcom.hr. Prodavatelj je tvrtka PlayCom d.o.o.,Selnica Ps.26,10380 Sv.I.Zelina
  Sve cijene iskazane su u Hrvatskim Kunama i uključuju PDV. Trudimo se dati što bolji i točniji opis i sliku. Unatoč tome, ne možemo garantirati da su svi navedeni podaci i slike aparata u potpunosti točni. Ukoliko, zbog greške ili previda, cijena objavljena u Web Shopu nije ispravna ili je u međuvremenu promjenjena, zadržavamo pravo na izmjenu. PlayCom d.o.o. zadržava pravo da Vas informira o promjeni ili ispravnosti cijene te da Vam pruži priliku da potvrdite ili otkažete svoju narudžbu. Ukoliko se naručeni proizvodi prodaju do zaprimanja uplate na naš račun obavijestit ćemo kupca te mu ponuditi sličan proizvod ili vratiti novac.

  U SLUČAJU NEMOGUĆNOSTI ISPORUKE TRAŽENIH I UPLAĆENIH ARTIKALA PO PONUDI ILI WEB SHOP NARUDŽBI, TVRTKA PLAYCOM d.o.o. OBVEZNA JE VRATITI SVA UPLAĆENA SREDSTVA UPLATITELJU (KUPCU) KOJI JE ISTA POLOŽIO NA RAČUN TVRTKE U SVRHU KUPNJE SPORNIH ARTIKALA.

  Prema novom zakonu koji se tiče svih vlasnika internet trgovina u cijeloj EU, pa tako i u Hrvatskoj, PlayCom vam pruža mogućnost rješavanja eventualnih sporova prilikom online kupovine putem 'Online dispute resolution' platforme. Više informacija pronađite OVDJE (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma je aktivna od 15.2.2016. godine.

  Novom internetskom platformom sada se jača povjerenje u kupnju putem interneta te tako daje važan doprinos strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta EU-a.

  REKLAMACIJE

  Reklamacije uvažavamo prema specifikaciji proizvođača za proizvod koji ste kupili. Svaki proizvod koji se reklamira ide u ovlašteni servis na pregled. Proizvode u trgovini ne mijenjamo prije nego ih pregleda ovlašteni servis. Proizvode u trgovini nećemo ispitivati na osnovnu funkcionalnost niti ćemo detektirati kvar na licu mjesta.

  Servis i rezervne dijelove osigurava ovlašteni zastupnik za Hrvatsku. Neispravni uređaj možete odnesti direktno u ovlašteni servis ili ga donijeti kod nas u poslovnicu nakon čega ćemo ga mi proslijediti u ovlašteni servis. Mi nismo ovlašteni servis i ne utvrđujemo da li je neki proizvod ispravan ili ne niti odlučujemo o tome da li će biti zamijenjen/popravljen, sve reklamacije proslijeđujemo u ovlaštene servise. Prilikom prijave neispravnog proizvoda obavezno priložiti kopiju računa, jamstveni list, opis kvara te kompletnu dokumentaciju i orginalnu ambalažu. U jamstvo ne ulaze oštećenja nastala nestručnim rukovanjem, mehanička oštećenja, oštećenja zbog udara groma, prevelikog napona ili ishabanosti uređaja.

  Kupac prilikom uručenja kupljene robe treba provjeriti sadržaj pošiljke za sve pripadajuće dijelove navedene u specifikaciji proizvođača. U slučaju nedostataka molimo da nas obavijestite što je ranije moguće, a najkasnije u roku 48 sati od preuzimanja kupljene robe. Naknadne reklamacije ne možemo uvažiti!

  Materijalni nedostaci za koje prodavatelj odgovara
  (1) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
  (2) Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
  (3) Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
  (4) Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak.

  Kad postoje materijalni nedostaci
  Nedostatak postoji:

  1) ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
  2) ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
  3) ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
  4) kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
  5) ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
  6) ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
  7) ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

  Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

  Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara
  (1) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
  (2) Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.
  (3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).
  (4) Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

  Pregled stvari i vidljivi nedostaci
  (1) Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
  (2) Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
  (3) Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.
  (4) Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

  Skriveni nedostaci
  (1) Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.
  (2) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.
  (3) Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok.
  (4) Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

  OTKAZIVANJE NARUDŽBE

  ROBA KUPLJENA NA DALJINU
  Prema Zakonu o zaštiti potrošača, roba kupljena na daljinu (kada se ne radi o osobnom preuzimanju nego se šalje kurirskom službom) može se vratiti (o svom trošku) u roku najkasnije 15 dana od dana primitka, te ste sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovorni za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja* kupljenim proizvodom. Rok otkazivanja narudžbe počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavjestiti prodavatelja o otkazivanju narudžbe pismenim putem. Narudžba se smatra otkazanom kada prodavatelj primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja narudžbe kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod prodavatelju. Proizvod koji kupac vraća prodavatelju mora biti u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima, neoštećen i potpuno ispravan.

  Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora iz dijela B ovoga Priloga.

  Rok za jednostrani raskid iznosi 15 dana od dana: (potrebno je odabrati jednu od opcija)

  (a) kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed
  – u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora

  (b) »kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe«
  – u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki

  (c) »kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe,
  – ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni vremenski period

  (d) »sklapanja ugovora«,

  Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 15 dana bez navođenja razloga.

  Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora: RASKID UGOVORA

  Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

  1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
  2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
  3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
  4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
  5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
  6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
  7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
  8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
  9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
  10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
  11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
  12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
  13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

  Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe
  U pogledu odgovornosti potrošača za umanjenje vrijednosti robe trgovac je dužan izvijestiti potrošača o slijedećem:

  »Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.«
  Trošak povrata robe u slučaju reklamacije snosi kupac, a trošak slanja robe sa servisa odn. reklamacije snosi PlayCom d.o.o.
  U slučaju da je reklamacija "lažna" i neutemeljena trošak dijagnostike i slanja robe sa servisa snosi kupac.

  KRIVO ROBA KUPLJENA
  Ne odgovaramo za krivo kupljenu robu. U slučaju povrata ispravne robe teretimo Vas za iznos od 20% vrijednosti vraćene robe za manipulativne troškove povrata, odnosno minimalni iznos od 100 kn. Ispravne proizvode moguće je vratiti unutar 14 dana od trenutka kupovine. Proizvod koji kupac vraća prodavatelju mora biti u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima, neoštećen i potpuno ispravan. Trošak povrata robe u slučaju reklamacije snosi kupac. Kupac podiže reklamiranu robu na mjestu di je reklamirana. U slučaju da je reklamacija "lažna" i neutemeljena trošak dijagnostike snosi kupac.

  UVJETI POVRATA - UMANJENJE VRIJEDNOSTI PROIZVODA
  Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.
  U slučaju povrata robe koja je korištena, nema svu pripadajuću ambalažu ili nije dovedena u prvobitno stanje kao na dan kupovine teretimo Vas za iznos od 20% do 50% vrijednosti vraćene robe za manipulativne troškove povrata, odnosno minimalni iznos od 100 kn. U slučaju povrata robe koja je vidno korištena PlayCom d.o.o. ima pravo odbiti povrat u potpunosti.
  PlayCom d.o.o. utvrđuje uvjete povrata - postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

  INFORMACIJE NA WEB TRGOVINI

  PlayCom d.o.o. ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na stranicama web trgovine ažurnim i točnim. Instar informatika d.o.o. ne može jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama. U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama. Instar informatika d.o.o. se obvezuje u svakom takvom slučaju revidirati narudžbu i kontaktirati kupca da se osobno dogovori o alternativama. Isto tako, fotografije proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju. Za sve dodatne informacije kontaktirajte odjel prodaje PlayCom d.o.o.

  UUVJETI KORIŠTENJA

  Stranice www.playcom.hr su u vlasništvu tvrtke PlayCom d.o.o. Za vrijeme korištenja www.playcom.hr primjenjuju se ovdje navedena pravila i Uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. PlayCom d.o.o. zadržava pravo promjene ovih pravila i Uvjeta korištenja sukladno zakonu u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.

  COPYRIGHT

  Stranice www.playcom.hr su u vlasništvu tvrtke PlayComa d.o.o. Sav sadržaj na www.playcom.hr kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, audio i video zapisi, digitalni downloadi, softverski paketi i podaci vlasništvo su www.playcom.hr ili naših dobavljača sadržaja i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. Sav softver koji se koristi na www.playcom.hr je vlasništvo www.playcom.hr ili dobavljača softverskih rješenja i zaštićen je propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava.

  VAŠ KORISNIČKI RAČUN

  Ako koristite ovaj sajt, Vi ste odgovorni za povjerljivost vašeg korisničkog računa – korisničkog imena, lozinke i ostalih osobnih podataka kao i za restrikciju pristupa Vašem računalu. Vi prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti koje se izvedu koristeći Vaš korisničko ime i lozinku.

  ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA

  Kada posjetite www.playcom.hr ili nam pošaljete elektronsku poštu (e-mail), s nama komunicirate elektronski. Ovime pristajete na elektronsku komunikaciju s www.playcom.hr. Mi s Vama komuniciramo putem e-maila ili uz pomoć informacija na stranicama www.playcom.hr. Ovime pristajete na sva pravila, upozorenja, obavijesti i ostale poruke putem kojih mi komuniciramo s Vama.

  OSVRTI, KOMENTARI I OSTALI SADRŽAJI

  Posjetitelji mogu postaviti Osvrte, Komentare i ostale sadržaje; slati e-čestitke i ostale vidove komunikacija te slati sugestije, ideje, komentare, pitanja i druge informacije, sve dok ti sadržaji nisu nezakonite, opscene i prijeteće prirode, te nisu u svrsi diskreditiranja nečijeg dobrog imena, povređivanja privatnosti, povrede prava intelektualnog vlasništva treće osobe ili slične prirode. Nije dozvoljeno slanje i dijeljenje softverskih virusa, političke kampanje, lančana-pisma, masovno slanje e-mailova, ili bilo kakav drugi oblim SPAM-iranja. Nije dozvoljeno korištenje neispravnih ili tuđih e-mail adresa, impersonizacija druge osobe i/ili organizacije ili bilo kakvo drugačije navođenje na krivi izvor sadržaja i komunikacije. PlayCom d.o.o. zadržava pravo (ali ne i obavezu) da izbriše ili izmjeni takve sadržaje, ali ne i da redovito provjerava sve postavljene sadržaje.

  PRIJAVE POVREDE ZAŠTITA I PRAVA

  PlayCom d.o.o. poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako vjerujete da je Vaše djelo kopirano ili su na bilo koji drugi način povrijeđena Vaša prava, molimo Vas da nam o tome obavijestite.

  RIZIK GUBITKA

  Svi proizvodi, usluge i ostali artikli na stranicama www.playcom.hr su vlasništvo PlayCom d.o.o.. Kod ugovora o kupoprodaji, rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na potrošača u trenutku kada je njemu ili osobi koju je on nave, a koja nije prijevoznik, roba predana u posjed. Ako je prijevoznik bio izabran na prijedlog potrošača, rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na potrošača u trenutku kada roba bude predana u posjed prijevozniku.

  Mehanizam izvan sudskog riješavanja sporova
  Radi se sukladno preporuci Komisije EU(2001/310/EC)

  Pravila postupanja trgovca
  Definirana su člankom 5 točka 18 Zakonom o zaštiti potrošača.

  »Pravila postupanja trgovaca« jesu sporazum ili skup pravila koji nije donesen u obliku zakona ili nekog drugog propisa, a kojim je uređen način postupanja trgovaca koji su se obvezali poštovati ta pravila postupanja u odnosu na jednu ili više poslovnih praksi ili gospodarskih sektora«

  Zloupotreba www.playcom.hr

  PlayCom d.o.o. ulažu napore da ovu stranicu održe u ispravnom i sigurnom stanju. Molimo Vas da nam prijavite bilo kakve probleme i zloupotrebe, uvredljive sadržaje i povrede ovih i ostalih pravila. PlayCom d.o.o. zadržava pravo da, bez ograničavanja drugih pravnih sredstava, ograniči, suspendira ili terminira naše usluge i korisničke račune, zabrani dostup do www.playcom.hr web sajta, izbriše ili izmijeni sadržaje koje poslužuje, te poduzme tehničke i pravne metode i korake kako bi onemogućila korisnicima pristup sajtu ako smatramo da stvaraju probleme, ne poštuju zakone ili se ne ponašaju u skladu s ovim Uvjetima korištenja. PlayCom d.o.o. također zadržava pravo da ukine neverificirane korisničke račune.
  PlayCom d.o.o. osim isključenja korisnika koji ne poštuju ovdje navedene Uvjete korištenja i ostala pravila važeća na stranici www.instar-informatika.hr može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit koju Instar informatika d.o.o. trpi zbog nepoštivanja ovih uvjeta.

  IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

  OVA STRANICA SE POSLUŽUJE NA PRINCIPU “KAKAV JEST” I “KAKO JE RASPOLOŽIV”. VI SE EKSPLICITNO SLAŽETE DA KORISTITE OVAJ SAJT NA OSOBNU ODGOVORNOST I OSOBNI RIZIK.
  PlayCom d.o.o. NE JAMČI DA SU OVA WEB STRANICA, NJEGOVI POSLUŽITELJI (SERVERI), E-MAILOVI POSLANI OD STRANE PlayCom d.o.o. NEZARAŽENI VIRUSIMA ILI DRUGIM ŠTETNIM KOMPONENTAMA. PlayCom d.o.o. NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVE NASTALE ŠTETE BILO KAKVOG TIPA KOJE SU NASTALE KORIŠTENJEM OVE STRANICE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČAVAJUĆI SE NA, DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, KAZNENE I POSLJEDIČNE ŠTETE.
  PlayCom d.o.o. NEĆE BITI ODGOVORNA ZA RADNJE TREĆIH OSOBA.

  RJEŠAVANJE SPOROVA

  Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojati će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.

  Na uvjete poslovanja i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08).

  Posjetom www.playcom.hr Vi prihvaćate da je za ovdje navedene Uvjete korištenja mjerodavno nacionalno zakonodavstvo. Za sve sporove koji bi mogli proizaći iz, ili biti u bilo kakvoj vezi s Vašim posjetom www.playcom.hr ili proizvodima koje ste kupili putem www.playcom.hr nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

  Pravila za upotrebu sajta, modifikacije pravila i izdvojivost
  Molimo Vas da pažljivo proučite naša ostala pravila i naputke, kao što su Pravila zaštite privatnosti koja su postavljena na ovoj stranici. Ova pravila su također na snazi tijekom Vašeg posjet awww.playcom.hr .PlayCom d.o.o. zadržava pravo da vrši izmjene stranica, pravila i ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Ukoliko se bilo koji, ovdje navedeni uvjeti proglase nevažećim, nepostojećim ili iz bilo kojeg razloga neprovedivi, takvi uvjeti će se proglasiti izdvojeni od ostalih i neće zahvatiti punovažnost i provedivost ostalih uvjeta.

  GARANCIJA

  Svi artikli kupljeni u trgovini PlayCom imaju jamstvo. Većina artikala, u ovisnosti od proizvođača ima jamstvo duže od jedne godine. Jamstveni list sastavni je dio isporuke uz naručeni proizvod kupcu. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava.

  PlayCom jamči ovlašteni servis kojeg je odabrao proizvođač za artikle koje je kupac kupio direktno od Instar informatike sukladno sa općim uvjetima garancije i servisiranja koje pruža proizvođač pojedinih artikala.

  Jamstvom Vam proizvođač proizvoda jamči besplatan popravak kupljenog proizvoda u skladu sa važećim propisima i uvjetima opisanim u jamstvenom listu. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davaoc jamstva će zamijeniti proizvod novim ili Vam vratiti novac. Jamstveni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i ovijerava pečatom i potpisom.

  U jamstvo ne ulaze oštećenja nastala nestručnim rukovanjem, mehanička oštećenja, oštećenja zbog udara groma, prevelikog napona ili ishabanosti uređaja. Da bi se izbjegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavača i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u tom slučaju će proizvod biti zamijenjen.

  IZJAVA O PRIVATNOSTI

  PlayCom d.o.o. se u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/679 obvezuje pružati zaštitu osobnih podataka kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima koji su potrebni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici PlayCom d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

  Prikupljanje i korištenje informacija
  PlayCom d.o.o. cijeni i štiti Vašu privatnost. U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vašu kupovinu ili drugu uslugu, koristit ćemo samo one informacije koje nam svojevoljno date. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj izjavi.

  Registracija
  Kako bi se napravila rezervacija ili poslao upit na ovoj web stranici, korisnik prethodno mora obaviti registraciju popunjavanjem registracijskog upitnika. Tijekom registracije od korisnika se traže kontakt informacije (poput imena i e-mail adrese). Ove se informacije koriste kako bi se stupilo u kontakt s korisnikom prilikom odgovaranja na pitanja postavljenih na našoj web stranici te za osiguravanje privatnosti korisnika pri kontroli statusa rezervacije i unosa ili promjene podataka.

  Rezervacija
  Pri rezervaciji roba ili druge usluge koju nudimo na ovim stranicama, tražit ćemo osobne podatke nositelja rezervacije (poput imena, adrese, kontakt telefona i dr.). Ti podaci koristit će se isključivo za realizaciju usluge. Podaci o plaćanju (poput broja kartice, i sl.) posebno su zaštićeni sigurnosnim protokolima najvišeg stupnja i bit će dostupni samo bankama, odnosno kartičnim kućama radi autorizacije plaćanja.

  Log datoteke
  IP adrese koristimo kako bismo analizirali trendove, održavali web stranicu, pratili kretanje korisnika i sakupili šire demografske podatke. IP adrese nisu vezane uz bilo kakve osobne podatke uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca.

  Dostupnost informacija
  Prikupljeni demografski podaci bit će dostupni našim medijskim partnerima, profesionalcima i oglašivačima. Ovo nije povezano s bilo kakvim osobnim podacima uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca. Kako bismo pružili posebne usluge možemo se udružiti s trećom strankom. Samo kad se korisnik prijavi za ove usluge, trećoj stranci bit će dostupna imena ili druge kontakt informacije koje su neophodne za pružanje spomenutih usluga. Trećoj stranci nije dozvoljeno koristiti osobne podatke osim u svrhu pružanja navedenih usluga.

  Linkovi
  Ova web stranica sadrže linkove na druge web stranice. Molimo vas da uzmete u obzir kako PlayCom d.o.o. ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim drugim web stranicama. Naše korisnike potičemo da pročitaju izjave o privatnosti svake web stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se isključivo vezano uz informacije prikupljene na web stranici PlayCom d.o.o..

  Newsletter
  Kontakt informacije, poput imena i e-mail adrese, bit će zatražene u slučaju da se korisnik želi prijaviti za primanje posebnog Instar newslettera. Na web stranici www.playcom.hr korisnik ima mogućnost prijaviti se na našu mailing listu. Prijavom na mailing listu korisnik daje suglasnost da se njegova e-mail adresa koristi u obradi osobnih podataka. PlayCom d.o.o. upotrebljava osobne podatke isključivo za slanje personaliziranih newslettera. PlayCom d.o.o. pregledava prethodne kupovine registriranih korisnika i šalje im personalizirane newslettere. Zbog potrebe usklađivanja poslovanja s Uredbom (EU) br. 2016/679 potrebno je izvršiti novu prijavu na našu mailing listu kako bi mogli dobivati personalizirane newslettere; korisnik prijavom na mailing listu daje suglasnost za obradu danih osobnih podataka. Korisnik se u svakom trenutku može odjaviti s personaliziranog newslettera. Nakon odjave, ne šaljemo više personalizirane newslettere. Odjava je moguća bilo kad i besplatna je. Korisnik može zatražiti brisanje svojih osobnih podataka iz baze mailing liste. Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti s naše web stranice ili na adresi voditelja zbirke. Zahtjev se može predati osobno, poštom ili e-mailom na: info@playcom.hr

  Upitnici
  Naša web stranica povremeno zahtijeva podatke od korisnika putem upitnika. Sudjelovanje u ovim upitnicima (npr. nagradne igre) u potpunosti je dobrovoljno i korisniku je ostavljen izbor da pruži ili odbije pružiti tražene podatke. Traženi podaci mogu uključivati kontakt informacije (poput imena ili kućne adrese) i demografske podatke (poput poštanskog broja ili starosne dobi). Kontakt informacije bit će iskorištene kako bi se obavijestili pobjednici i dobitnici nagrada. Rezultati upitnika bit će iskorišteni za praćenje i usavršavanje Instarove web stranice i/ili naših usluga.

  Sigurnost
  Ova web stranica poduzima apsolutno sve dostupne mjere kako bi zaštitila podatke o korisniku. Unošenje povjerljivih podataka putem ove web stranice zaštićeno je on-line i off-line. Ako se u našem formularu za registraciju od korisnika zahtijevaju povjerljivi podaci (poput osobnih podataka) ti su podaci šifrirani i zaštićeni sigurnosnim protokolom (SSL). Tijekom boravka na zaštićenoj stranici ikona lokota na dnu Internet pretraživača poput Internet Explorera, Netscape Navigatora ili drugih internet browsera je zaključana, za razliku od otključane ili otvorene ikone prilikom uobičajenog pretraživanja naših stranica. Osim korištenja SSL šifriranja kako bismo zaštitili podatke o korisnicima na webu, činimo sve što je u našoj mogućnosti kako bismo iste podatke zaštitili i off-line. Pristup svim podacima o našim korisnicima, ne samo gore spomenutim povjerljivim podacima, je ograničen. Pristup povjerljivim podacima imaju samo zaposlenici kojima su isti potrebni kako bi obavili određenu uslugu.
  Za sva dodatna pitanja o sigurnosti na našoj web stranici možete poslati e-mail na:info@playcom.hr

  Posebna ponuda
  Povremeno možete primati informacije o proizvodima, uslugama i posebnim ponudama te newsletter. Poštujući privatnost svojih korisnika nudimo mogućnost odbijanja ovog tipa informacija u svakom trenutku.

  Ispravci i ažuriranje osobnih podataka
  Ako se korisnikovi osobni podaci (poput poštanskog broja) promijene ili ako korisnik više ne želi našu uslugu, omogućujemo ispravljanje, ažuriranje ili uklanjanje korisnikovih osobnih podataka koje posjedujemo. To se može izvršiti naPlayCom-ovoj web stranici ili slanjem e-maila na adresu info@playcom.hr

  Obavijesti o promjenama
  U slučaju da odlučimo promijeniti naša pravila o poštivanju privatnosti obavijest ćemo objaviti na naslovnici naše web stranice kako bi korisnici uvijek bili upoznati s podacima koje prikupljamo, načina na koji ih koristimo. Ako u bilo kojem trenutku odlučimo iskoristiti osobne podatke na način različit od navedenog u vrijeme kad su isti podaci dobiveni, naše ćemo korisnike obavijestiti putem e-maila. Korisnicima će biti pružena mogućnost da odobre ili odbiju naše korištenje tih podataka na nov način. Podatke ćemo koristiti u skladu s pravilima o poštivanju privatnosti važećima u vrijeme prikupljanja podataka

  PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

  Voditelj obrade podataka
  PlayCom d.o.o. s registriranim sjedištem u Selnica Psarjevačka 26,10380 Sv.I.Zelina, je voditelj obrade vaših osobnih podataka.

  Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.
  Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Ova politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

  Koje podatke prikupljamo
  Osobni podaci: ime, prezime, adresa, kontakt broj, email adresa, datum rođenja, broj osobne iskaznice, OIB
  Fotografije i video snimke: prilikom korištenja videonadzora
  Informacije o prodaji i servisu: informacije o kupnji, uključujući korisnički identitet kupca, broj ugovora i informacije o jamstvu, reklamacijama, dostavi, podršci i uslugama, uključujući prigovore i zahtjeve

  Svrha prikupljanja podataka
  Prodaja i servis proizvoda – za obradu vaše prodaje, konfiguraciju i servisiranje vašeg proizvoda
  PlayCom d.o.o. će prikupiti osobne podatke, informacije o prodaji i servisu kao i informacije o povijesti kupca kada kupite, servisirate ili popravljate proizvod kupljen kod nas, uključujući zahtjeve na temelju jamstva i provjere te će ih koristiti za pružanje usluga koje ste tražili i obavještavanje o pitanjima vezanim uz vaš proizvod te ispunjenje sklopljenog ugovora.
  Pružanje osobnih podataka u svrhu ispunjenja sklopljenog ugovora predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to može utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.

  Podrška kupcima i marketing – za odgovore na upite i davanje novosti i ponuda
  PlayCom d.o.o. prikuplja osobne podatke te ih može koristiti kako bi kupcima pružili podršku, odgovore na upite i prigovore te kako bi procijenio koje novosti i ponude vas najvjerojatnije zanimaju te vas kontaktirao u vezi s tim ponudama u skladu s vašim interesima.
  Video nadzor - radi kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora te radi smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom.

  Prijenos trećim stranama
  Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama, pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos.

  Vaši osobni podaci mogu se prenositi sljedećim subjektima:
  1) Za realizaciju ugovora isporuke robe podatke ćemo dijeliti sa pružateljima distribucijskih usluga s kojima surađujemo i imamo sklopljene ugovore. Pružatelj distribucijskih usluga može korisnika pri isporuci roba ili usluga tražiti osobni dokument na uvid i/ili evidentirati određene podatke sa dokumenta. Ukoliko korisnik nije voljan predati takve podatke nužne za isporuku paketa tj. dokaz o naručiocu, usluga ili roba neće moći biti izvršena ili uručena.
  2) Pružateljima usluga ovlaštenih servisa pri reklamiranju proizvoda unutar jamstva ili po zahtjevu korisnika zbog neispravnosti ili nemogućnosti korištenja proizvoda iz nekog od korisniku bitnih razloga.
  3) Sponzorima nagradnih natječaja u procesu predaje nagrade korisniku. Ukoliko korisnik ne želi da PlayCom d.o.o. dijeli sa sponzorima podatke u svrhu dodjele moguće nagrade, savjetujemo korisnika da ne sudjeluje u takvim aktivnostima kako u trgovini, tako i na internetskim stranicama PlayCom d.o.o.
  4) Državnim institucijama koje zatraže podatke na uvid zbog neke treće obrade istih ili potrebe za ostvarivanje prava PlayCom d.o.o. zbog nepoštivanja ugovora o pružanju usluga.
  5) Podatke na uvid ima programerska tvrtka VSC PRO+ Internet trgovina d.o.o. koja održava i unosi novosti u sustav tj. na webshop www.playcom.hr
  6) Podatke dijelimo tj. dostupni su tvrtki Tvornica programa d.o.o.od koje PlayCom d.o.o koristi poslovni program Xanadu.

  Koliko dugo zadržavamo vaše podatke
  Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja, a najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika i PlayCom d.o.o.
  U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah u potpunosti obrisani.
  Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

  Web shop
  Pristup web shopu www.playcom.hr moguć je sa ili bez registracije.
  Prilikom registracije fizičke osobe na stranici www.playcom.hr od Vas tražimo određene osobne podatke kao što su ime i prezime, email adresa, adresa stanovanja, telefonski broj, ponekad datum rođenja u svrhu pružanja raznih pogodnosti. Pri registraciji kupac pristupa svojoj bazi na PlayCom webshopu unutar koje ima nekolicinu pogodnosti (program vjernosti i sakupljanje bodova, podrška u vidu čuvanja računa, jamstvenog lista i sl. u slučaju kada kupac iste izgubi itd)
  Pri kupovini na stranicama www.playcom.hr bez registracije prikupljamo samo podatke koji su nužni za isporuku kupljene robe te se navedeni podaci pohranjuju u svrhu ispunjenja ugovora.
  Korisnik naše web stranice može izabrati želi li primati promotivne poruke ili ne pritiskom na polje potvrde, neovisno o tome je li se registrirao na stranici ili ne.
  Davanje osobnih podatka je odluka korisnika koji može, no i ne mora koristiti pogodnosti naše tvrtke. Ukoliko korisnik odluči ne pružiti podatke potrebne za određenu aktivnost, ista neće moći biti provedena.
  Podaci koje korisnik daje pri registraciji, pohranjuju se na serveru PlayCom webshopa te u poslovnom programu kojem pristup imaju djelatnici tog odjela uz šifre za pristup poslovnom programu.
  U svakom trenutku možete deaktivirati vašu registraciju odabirom polja deaktivacije. U tom slučaju podaci će se čuvati u sustavu PlayCom webshopa dok postoji potreba za izvršenjem legitimne svrhe, a najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika i PlayCom d.o.o.
  Našim korisnicima preporučamo da pri izradi lozinke za korisnički račun kombiniraju velika, mala slova i broj kako bi sama lozinka bila što teža za 'probijanje'. PlayCom d.o.o. ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. Vi kao korisnik možete odlučiti ostaviti podatke trajno na stranicama koje služe za naplatu, no ti podaci nisu na našim serverima niti unutar našeg softwarea. Savjetujemo vas da pročitate kako te stranice obrađuju i evidentiraju takvu vrstu Vaših podataka kako biste u potpunosti bili upoznati sa svime.

  Gdje se pohranjuju osobni podaci
  Svi podaci pohranjuju se na nekoliko medija:

  - podaci za promotivne svrhe: na PlayCom korisničkom računu, na stranicama PlayCom webshopa (koji se nalazi na zakupljenom dijelu tvrtke koja pruža prostor na webu) i zakupljenom dijelu unutar stranice (isključivo email adresa korisnika)
  - podaci o korisniku kao kupcu: na stranicama PlayCom webshopa koji se nalazi na zakupljenom dijelu tvrtke koja pruža prostor na webu
  - u poslovnom programu WIP tvrtke Tvornica programa d.o.o., a na lokalnom serveru PlayCom d.o.o. kojem imaju pristup samo određeni djelatnici tvrtke te ovlaštena tvrtka za održavanje servera
  - u poslovnom programu WIP tvrtke Tvornica programa d.o.o. pohranjuju se podaci vezani za jamstvo i reklamaciju u vidu fotografije ili videa proizvoda, reklamacijskih primki i korespondencije u slučaju pravnih procesa
  - snimke nadzorne kamere - na serveru video nadzora unutar mreže PlayCom d.o.o.

  PlayCom d.o.o lokalne servere drži u RH u poslovnim prostorijama PlayCom-a.

  Pristup i izmjena podataka
  Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim podacima pohranjenim na web stranici PlayCom gdje ih može revidirati, mijenjati i brisati. Sve izmjene izvršene na web stranici bit će zabilježene i unutar samog poslovnog programa s odmakom od 24 sata.
  Korisnik može u svakom trenutku dobiti informaciju o tome koje podatke PlayCom d.o.o. ima pohranjene slanjem upita na email adresu info@playcom.hr
  Povratnu informaciju na vaš upit bit ćemo u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s aktivnog emaila koji je zabilježen u našem poslovnom softwareu s točnim podacima unutar emaila (ime i prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

  Pravo na zaborav osobnih podataka korisnika
  Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka. To može učiniti slanjem zahtjeva na email adresu info@playcom.hr i podaci će biti brisani bez odgode osim u slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za ostvarenje vaših zakonskih prava.
  Povratnu informaciju na vaš upit bit ćemo u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s aktivnog emaila koji je zabilježen u našem poslovnom softwareu s točnim podacima unutar emaila (ime i prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

  Pravo na prigovor
  Ukoliko unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, budite slobodni nam se obratiti na email adresu info@playcom.hr.

  Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka
  Prikupljeni podaci su u elektroničnom obliku zaštićeni SSL certifikatom koji kriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala korisnika i PlayCom d.o.o. odvija sigurnim protokolom bez mogućnosti uvida u podatke od trećih strana. Zaštitu podataka shvaćamo vrlo ozbiljno i poduzimamo sve napredne tehnologije kako bi vaši podaci ostali zaštićeni. Provodimo sve razumne mjere za zaštitu podataka, no ne možemo jamčiti zaštitu informacija prenesenih na ili s interneta pa stoga nismo odgovorni za informacije koje na takav način primi treća strana.PlayCom d.o.o. pohranjuje podatke unutar EU-a.
  Izjavu o privatnosti, PlayCom d.o.o.,može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta o privatnosti na stranicama PlayCom d.o.o.. Ovim putem pozivamo korisnike da povremeno pregledaju ovu izjavu na kojoj će biti naznačene nove izmjene ukoliko ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se korisnik ne slaže s ovom izjavom o privatnosti upućujemo korisnika da napusti, ne pristupa i ne koristi stranicu www.playcom.hr. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici www.playcom.hr. Nastavak upotrebe naše web stranice od strane korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu izjavu o privatnosti.

  Pravila o postupanju s kolačićima
  Kolačić (cookie) je podatak koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da pamti akcije posjetitelja iz njegovih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik u svakom trenutku može kolačiće obrisati ili postaviti u pregledniku zabranu upotrebe kolačića. Najčešće razlozi upotrebe kolačića su identifikacija korisnika, pamćenje preferencija korisnika, pomoć pri unosu ili pregledu sadržaja koji je već unašan u prijašnjim posjetima, skupljanje podataka za analize i promotivne kampanje, sve u svrhu pružanja što boljeg korisničkog iskustva.
  Prilikom uporabe kolačića određeni podaci se prikupljaju automatski s vašeg računala pri dolasku na naše stranice. Ti podaci mogu uključivati i IP adresu, datum i vrijeme pristupa, podatke o vrsti računala, operativnog sustava, pretraživaču koji koristite, verzijama programa kao i jezičnim postavkama vašeg računala. Pristupom na samu stranicu vidjet ćete obavijest o korištenju kolačića koji prikupljaju ove podatke te pritiskom na polje „Slažem se“ dajete nam privolu za prikupljanje tih podataka. Ukoliko na stranicama ne dozvolite privolu, ti podaci neće biti prikupljani, pohranjivani ni obrađivani.
  Kolačići mogu biti Session cookies – pohranjuju se na računalu i brišu se odmah nakon zatvaranja preglednika, a omogućuju stranici prikupljanje privremenih podataka poput košarice za kupnju ili komentara.
  Persistent cookies – ostaju u računalu i nakon zatvaranja preglednika ili gašenja računala ali obično imaju rok trajnosti.PlayCom d.o.o. koristi kolačiće takvog tipa kako bi olakšao pristup korisnicima što je vidljivo u situacijama kada se korisnik vraća na stranice PlayCom i odmah je ulogiran na iste što govori da pohranjuju korisničko ime i lozinku.
  Kolačići od prve strane koji dolaze sa web stranice koju ste posjetili mogu biti privremeni i stalni. Takvi kolačići omogućuju web stranici da sprema podatke koji se koriste kada korisnik ponovo posjeti web stranicu. Kolačići s treće strane su kolačići koji dolaze s vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google analytics, AdWords, itd...).
  Ti kolačići postavljeni su od strane PlayCom web shopa i služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i u marketinške svrhe. U postavkama pretraživača možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti, a koje odbiti. Mjesto uređivanja postavki ovise o vrsti pretraživača, a može se naći prilikom pretraživanja Help ili pomoć datoteke. Ukoliko odlučite da ne želite prihvaćati kolačiće s Instar web stranice, postoji mogućnost da nećete moći koristiti određene funkcije na našoj web stranici.

  PlayCom d.o.o.
  Selnica Ps.26,
  10380 Sv.I.Zelina
  OIB 20719767507
  Tel: 01/5613-222
  Email: info@playcom.hr